Balanç exportable

El balanç és exportable en el format de sumes dels deure i haver. L'exportació permet extreure les dades del balanç de sumes i saldos. Via les opcions d'exportació, també és possible obtenir un format adequat per a taules pivot.

Opcions d'exportació

Any

L'any objectiu de l'informe.

Mes

El mes de l'any objectiu del qual es fa l'informe

Incorporar saldos inicials

Incorpora l'assentament inicial a l'informe. En cas de no trobar-lo en l'any objectiu, busca el darrer i acumula els imports.

Desglòs

Desglossa els imports per trimestres. Afegeix l'any pel cas d'incorporar saldos inicials en anys sense assentament inicial.

Exportar el Balanç de Sumes i Saldos

L'escenari correcte és un any objectiu amb l'assentament inicial fet o amb l'any anterior tancat. A diferència de l'opció de balanç del menú, l'exportació força la inclusió de l'assentament inicial quan es demana que s'incorporin, anant a buscar-lo en anys anteriors.

  1. Seleccionar l'any objectiu.
  2. Seleccionar el mes fins on es vol treure l'informe.
  3. Marcar l'opció Incorporar saldos inicials.
  4. Deixar desmarcada l'opció Desglòs.

Exportar el balanç en un format adequat per a taules pivot

Les opcions de saldos inicials i desglòs donen l'oportunitat de treure fulles amb més informació i per a diferents propòsits.

És important tenir en compte que quan es demana incorporar saldos inicials i desglòs conjuntament, els saldos inicials són acumulats en el primer trimestre de cada any. Quan aquests s'han trobat en anys anteriors (any objectiu sense assentament inicial), també s'acumularan els assentaments de tancament en el darrer trimestre. Si es vol veure l'evolució trimestral dels comptes, els saldos inicials desfiguraran l'informe. Aquesta regla no s'aplica als comptes d'explotació, excepte quan l'any objectiu no té assentament inicial.

Versió per impresora
Català12/02/22 12:08Lluís Turró Cutiller