Característiques del servei

Servei de gestoria

Presentació dels models trimestrals

Model 111. Retencions de traballadors i profesionals.
Model 115. Retencions de lloguers.
Model 130. Pagaments a compta de la renda. Estimació directa.
Model 131. Pagaments a compta de la renda. Estimació objectiva.
Model 303. Autoliquidació de l'IVA.
Model 310. Autoliquidació de l'IVA, règim especial simplificat.
Model 311. Liquidació final d'IVA.

Presentació dels resums anuals

Model 180. Resum anual de retencions de lloguers.
Model 190. Resum anual de retencions de traballadors i profesionals.
Model 347. Resum anual d'operacions amb tercers.
Model 390. Resum anual d'IVA.

Seguiment

Seguiment de la comptabilitat per assegurar tenir les dades al dia per les presentacions.

Gestió i comptabilitat en línia

Contractes tipificats amb preferències, assentaments comptables auto-generats

Administració
C.Caixa
C.Corrent
C.Crèdit
C.Estalvi
Client
Arrendatari
Mercaderia
Serveis
Subproducte
Client d'Immobilitzat
Material
Immaterial
Depositari Financer
Dipòsit
Efectes a Cobrar
Efectes a Pagar
Empresa del Grup
Gestoria
Hisenda Pública
Jutjat
Leasing
Préstec amb Entitat Financera
Préstec amb Tercers
Proveïdor
Aigua
Arrendador
Asseguradora
Benzina
Correu
Dietes
E.T.T. Personal
E.T.T. Personal Producció
Electricitat
Formació
Gas
Matèria Prima
Material d'Oficina
Municipi
Mutua
Professional Independent
Publicitat
Reparació i Manteniments
Serveis Genèric
Subcontractat
Subministres Genèric
Telefonia
Transports
Vestuari
Proveïdor Mercaderia
Seguretat Social
Soci
Treballador

Específic per inversions

Inv. A Compte per Immobilitzacions Immaterials
Inv. Adaptació de Terrenys i Béns Naturals
Inv. Altre Immobilitzat Material
Inv. Altres Instal·lacions
Inv. Aplicacions Informàtiques
Inv. Avançaments per a Immobilitzacions Materials
Inv. Concessions Administratives
Inv. Construccions
Inv. Construccions en Curs
Inv. Despeses d'Investigació
Inv. Drets de Traspàs
Inv. Drets Sobre Béns en Règim d'Arrendament Financer
Inv. Elements de Transport
Inv. Equips per a Processos d'Informació en Muntatge
Inv. Equips per Processos d'Informació
Inv. Fons de Comerç
Inv. Immobiliària de Terrenys i Béns Naturals
Inv. Immobiliària en Construccions
Inv. Instal·lacions Tècniques
Inv. Instal·lacions Tècniques en Muntatge
Inv. Maquinaria
Inv. Maquinària en Muntatje
Inv. Mobiliari
Inv. Propietat Industrial
Inv. Terrenys i Béns Naturals
Inv. Utillatge

Documents auto-relacionats amb contractes

Albarà
Albarà Rebut
Anticip Emès
Anticip Factures
Anticip Rebut
Aportacions al Capital
Aportacions al Fons Social
Beneficis a Dividends
Beneficis a Reserves
Càrrec Leasing
Càrrec Préstec
Comanda
Comisió Bancaria
Compra Valors
Constitució Préstec
Declaració Impost de Societats
Despesa Seguretat Social
Devolució Anticipament Factures
Devolució de Traspàs
Devolució Rebut
Diferències de canvi
Dividents a Cobrar
Embarg Judicial
Factura
Factura Gestor
Factura Rebuda
Factura Rectificativa
Factura Serveis Bancaris
Factura Simplificada
IRPF s/Interessos Bancaris
Liquidació C.Crèdit
Liquidació d'Interessos
Liquidació d'Interessos de Dipòsit
Liquidació Dividens
Liquidació Embarg
Liquidació Factoring
Liquidació Hisenda Pública
Liquidació Nómina
Liquidació Remesa Cobraments
Nómina
Pagament Impost de Societats
Pagament Seguretat Social
Pressupost Client
Pressupost Costos
Rebut Despesa
Rebut Dividends
Rebut Emés
Rebut Gestor
Remesa de Cobraments
Remesa de Descompte
Remesa de Pagaments
Traspàs
Traspas de Quotes a Curt Termini
Venciment a Cobrar
Venciment a Pagar
Venda Valors

Gestió dels documents

Cartera de documents segons contracte, tipus de document, etc.
Control de comptes de tresoreria, conciliació, càrrega d'extractes bancaris.
Amortitzacions, alta dels bens, reparacions, enllaçat amb documents.
Enviament directe de documents per email.
Enviament directe de documents via handshake a altres usuaris del servei.

Consultes

365/24 servei de consultes

Telèfon
Correu electrònic
Sistema en línia per reportar incidències
Resposta en menys de 48 hores.

Base de contactes

Integrada dins la resta de mòduls

Contactes.
Empreses.
Organigrames.

Connectors

Email
Web
Telèfon
Fax
Definits per l'usuari
sense límit

Adreces

Fiscal
Postal
Definides per l'usuari
sense límit

Relacions

Gerència
Administració
Compres
Vendes
Camps definits

Base documental

Documents adjunts a qualsevol entitat del servei

Contactes
Dossiers
Temes
Contractes
Documents
Visors de documents públics, relacionats a contractes, relacionats a projectes, personals, etc.

Publicacions i xarxes socials

Sistema de publicacions dins el mateix entorn

Categories públiques i privades.
Grups configurables.

Enllaç a xarxes socials

Twitter
LinkedIn
Facebook
Configurades per l'usuari
Usant llibreries de tercers
Controls de subscriptors a diferents categories de publicacions.

Web corporativa

Completament integrada dins l'entorn

Domini inclòs.
Gestió dels registres del domini.
Compatible amb tots els dispositius.

Contingut editable

Wiki
HTML
WYSIWYG (*1)
Límit de pàgines o continguts. (*2) Cap
Espais públics i privats, controlables segons l'usuari visitant.
(*1) No tots els espais tenen un editor WYSIWYG. Es recomana usar la sintaxi Wiki del propi entorn.
(*2) Els límits només són dictats per l'espai en disc

Àrea privada pels seus clients, proveïdors i col·laboradors

Plantilles estàndard incorporades al servei

Consulta de contractes on l'usuari estigui de titular.
Extracte de documents relacionats amb els contractes del titular.
Impresió i descàrrega de documents relacionats amb els contractes del titular.
Subscripcions, alta i baixa per categories de la rebuda de correus.
Base de coneixement adaptada a l'usuari visitant i basada en l'ús diari.

Activitat relacionada amb l'usuari visitant

Tasca
Acció correctiva
Acció de millora
Acció preventiva
Característica
Document
Pedaç
Pregunta
No conformitat
Bona pràctica
Projectes on l'usuari visitant estigui participant.
Acceptacions de documents.

Automatització de les comunicacions

Correus d'activitat o informatius inclosos en el servei

Notificador d'activitat immediata en temes pendents.
Notificador de feina per fer.
Notificador d'activitat de dossiers per periodes determinats.
Enviament de publicacions per categoria.
Enviaments personalitzats.

Votacions

Entorn estàndard per la participació d'usuaris registrats

Vots vinculants, vots oberts.

Votacions a elements definits dins l'entorn dossiers

Objectius
Documents
Propostes
Definits per l'usuari
Objectius a concurs.
Votació dels concursants.

Seguiment d'objectius

Objectius definits dins l'entorn privat o publicables

Documentació adjunta.
Seguiment de l'activitat.
Resolució final.

Dates per fild'activitat

Creació
Inici
Modificacions
Resolució
Tancament

Participants

Informant
Responsable
QA
Assitent
Propietaris de l'activitat.

Usuaris registrats

Tots els contactes de la base poden ser usuaris registrats
Límit d'usuaris registrats.* Cap
Límit de permisos assignats a usuaris. Cap
*Els límits només són dictats per l'espai en disc

Botiga en línia

Productes integrats dins la gestió. Existències integrades.
Seguiment de les comandes, tant pel proveïdor com el client.
Cistella de compra amb passarel·la de pagament.*
*L'usuari és responsable de demanar el TPV al seu banc. Qualsevol desenvolupament relacionat amb la integració del TPV no ve inclós en el servei.

Presentació de projectes

Projectes integrats dins la base de dossiers, activitat inclosa.

Característiques del cloud BaaS

Tipus BaaS Business
Màquina virtual Java v8
Servidor d'aplicacions Compartit
Capacipat de procés mínima 2 vCPU
Memòria RAM mínima 4Gb
Espai en disc 15Gb
Base de dades MySQL
Direcció IP Compartida
Sistema Operatiu Linux Centos
Basat en el servei BaaS amb programari de la Fundació TiC.

Característiques de seguretat

Còpies de seguretat Diàries
Sistema redundant per total disponibilitat