Contactes

BrightSide Contacts és la base comuna de persones físiques o jurídiques. Els contactes també poden arribar a ser derivats de persones jurídiques, com seus i departaments.

El mínim per poder crear un contacte és el nom. Les dades que se li poden afegir es descriuen a continuació:

Camp

Descripció

Nom

Representa el nom del contacte. També pot representar-se en les variacions per l'ús formal o informal d'aquest. La fitxa de contacte té una opció que permet endevinar quines són les variacions basant-se en el nom complet. Més informació a Complex names .

Tipus

Indica si el contacte és un Usuari, Empresa, Centre d'estudis o per ús Intern. En els casos d'Usuari o Intern, la potencialitat de ser un usuari s'explica amb més detall a connectors o a Users .

Agrupament

Permet una classificació interna i amplia. Les finalitats més usades són el filtratge quan cap altre tipus de dada ho permet.

Identificador global

També anomenat NIF, és l'identificador del contacte en la seva forma global, més enllà de l'aplicatiu.

CNAE, Facturació, Personal

Camps directament associats a l'activitat d'empreses.

Lloc

Indica la regió basada en zones del món. Permet descobrir llenguatge i formats específics del contacte.

Moneda

Moneda utilitzada en la zona del contacte.

Clau

Permet definir una clau pel contacte. També permet reiniciar de la clau actual. Si fos aquest el cas, cal clicar primerament en el nom del camp per activar l'entrada.

Desactivat

Quan marcat, desactiva el contacte. Un contacte desactivat continua sent vàlid per l'ús, però no podrà autenticar, ni rebrà cap mena de notificació per correu.

Grups socials

Veieu Grups socials .


Elements d'un contacte

Els connectors

Els connectors d'un contacte permeten definir quins sistemes tenim per connectar-hi. També són útils per a propietats d'altres tipus, com veurem en algunes de les convencions del nom de connector.

Els connectors són bàsicament el Nom del connector i el Valor del connector. Els noms de connectors són completament lliures, tot i que alguns segueixen unes convencions per poder ser usats en altres mòduls. Aquestes són els noms de connector amb un ús específic:

Nom del connector

Valor

On s'usa

Email

Conté el correu electrònic primari del contacte. Ha de ser únic, tant el connector com el valor.

Per l'autenticació d'usuari, l'enviament de recordatoris de password, l'enviament de notificacions i comunicacions, el perfil.

PhoneProfile

Conté el telèfon de l'usuari.

En el perfil.

Web

Conté la web de l'usuari. Perquè aquesta sigui vàlida en fitxes de la web, cal que s'indiqui l'adreça completa, incloent-hi el protocol. Ex https://www.domain.cat

En el perfil.

NetworkProfile

Conté l'adreça completa al perfil extern de l'usuari. Habitualment alguna xarxa social.

En el perfil.

TradeName

Conté el nom comercial del contacte.

En el perfil.

FiscalName

Usat quan el nom comercial és la base primària del contacte. Permet crear la imatge d'una persona jurídica a partir d'una persona física. En aquestes ocasions, l'Identificador global del contacte és dins aquesta imatge, enlloc del contacte original.

En la facturació.

indica que l'usuari pot editar-ho en el seu Perfil .

Les adreces

Un contacte pot tenir diverses adreces, diferenciades pel nom. Les convencions pel nom són:

Nom de l'adreça

On s'usa

Fiscal

En la facturació i en qualsevol informe fiscal.

Delivery

En la botiga en línia

indica que l'usuari ho manté.

Les relacions amb empreses o centres

Les relacions amb empreses o centres permeten crear l'organigrama o organigrames del contacte. Els contactes no estan restringits a una sola relació. Aquesta és una descripció dels camps:

Camp

Significat

Empresa

Indica l'empresa, centre, seu o departament on el contacte ocupa una posició. Els organigrames complexos (seus i departaments) només es poden gestionar des de l'aplicatiu.

Tipus

Indica el tipus de relació segons l'aplicatiu. Aquesta relació no és visible pel contacte i només té significat intern. Els tipus especials s'expliquen més extensament a Relacions .

Descripció

Indica la posició dins l'empresa segons l'usuari.

Data inici / final

Indica el període on el contacte va ocupar una posició dins l'empresa. Sense inici s'entén com des de sempre i sense final s'entén com fins ara.

Preferent

Indica l'empresa preferent del contacte. S'utilitza per resoldre l'empresa principal del perfil quan el contacte té diverses relacions actives.

Validat

Indica quan la relació ha estat validada per un usuari administrador o pel contacte de RRHH de l'empresa.

indica que l'usuari pot editar-ho en el seu Perfil .

Els comentaris

Els comentaris són texts lliures associats a un contacte. Alguns prefixes de comentari segueixen convencions de mòduls per donar-hi utilitats concretes. Les convencions són:

Prefixe

Signicat

On s'usa

#cv#

És Al voltant de el contacte. S'usa tant per contactes individuals com per empreses o centres. El prefixe té variacions per acceptar la regionalització:

  • #cv# És la descripció per defecte.
  • #cv#_[LANG] És la descripció regionalitzada. Ex #cv#_ca
Quan no es troba una descripció regionalizada s'usa la descripció per defecte.

En el perfil.

#reg

Són les dades fiscals específiques per documents oficials.

En la facturació.

indica que l'usuari pot editar-ho en el seu Perfil o en el perfil de l'empresa, si té els permisos.

Integració amb altres mòduls

La gràfica a continuació mostra com els contactes poden integrar-se en altres mòduls, transformant-se en Clients, Dinamitzadors de projecte, Subscriptors de newsletter, etc.


Integració d'un contacte

Versió per impresora
Català16/11/11 15:29Lluís Turró Cutiller
Català05/06/14 11:53Lluís Turró Cutiller
Català19/03/20 07:58Lluís Turró Cutiller
Català24/11/22 07:14Lluís Turró Cutiller