Hisenda Pública

Model 111

El model 111 llista les dades per:

 • Nom del contracte i nombre de documents relacionats
 • Base del càlcul de retencions
 • Percentatge de retenció
 • Import de les retencions

Les retencions s'agrupen per:

 • Retencions al personal
 • Retencions a professionals

El model 111 és només a títol informatiu. Els comptes implicats es liquiden fent servir l'opció Liquidacions.

Model 303

El model 303 mostra les dades d'IVA dels trimestres. El desglòs és:

 • IVA suportat normal, intracomunitari, extracomunitari i exempt
 • IVA suportat d'inversions normal, intracomunitari, extracomunitari i exempt
 • IVA repercutit normal, intracomunitari, extracomunitari i exempt

I els totals per a cada cas. Les dades per trimestre i desglòs son:

 • IVA
 • Import del IVA
 • Import declarat
 • Import de la base

L'import declarat es fa servir per a dues coses:

 • Quan s'ha generat l'assentament: mostra quin import d'IVA s'ha declarat
 • Quan no s'ha generat l'assentament: mostra la diferència del declarat al real i que s'aplicarà com a correcció

Els totals del desglòs mostren dues bases, la que es declararà i la real. Seràn diferents si existissin hi haguessin moviments exempts d'IVA.

La generació del assentament

Per a cada trimestre, la fila inferior mostra els totals d'IVA suportat i repecutit. Quan existeix assentament, el camp declarat mostra l'import declarat en l'assentament. Quan no existeix assentament, un botó proposa generar-lo.

La generació del assentament és automàtica, no queda gravat fins que s'accepta i corregeix errors en trimestres passats.

En gravar l'assentament, els comptes d'IVA queden a cero i l'import passa a Hisenda deutora o creditora, segons sigui el cas.

Liquidacions

Les liquidacions permeten pagar o ingressar, segons toqui, d'un dipòsit de tresoreria. Es genera un assentament que liquida els comptes d'Hisenda deutora o creditora contra el compte de tresoreria escollit.

És possible escollir quins comptes es volen liquidar.

Versió per impresora
Català20/04/11 14:18Lluís Turró Cutiller
Català08/09/13 10:56Lluís Turró Cutiller