Enquestes

L’API d’enquestes permet crear grups de preguntes relacionades amb entitats BrightSide.

La primera versió és plenament funcional per a BS Publicacions i BS Dossiers.

Com defineix l'API una enquesta?

Una enquesta és un grup de preguntes relacionades amb una entitat BrightSide. Com atributs, l'enquesta té títol, una descripció, una data límit per respondre, la possibilitat d'adjuntar documentació usant el mòdul d'adjunts i atributs de comportament que veurem més endavant amb més detall.

Al mostrar-se, l'enquesta deixa al participant navegar entre l'entitat relacionada i la pròpia enquesta, tal i com es mostra en els següents exemples.


Enquesta a l'àrea d'usuari


Enquesta en l'entitat relacionada

Els atributs que modifiquen com es mostra l'enquesta

Attribut

Explicació

Permetre negatius

Quan es permeten negatius, els valors que es guarden per a cadascuna de les opcions de l'enquesta són -1, 0 i 1. La transcripció serà En contra, Abstenció i A favor. La opció de vot a la web es mostrarà com vermell, groc o verd, remarcant la opció escollida.

Quan no es permeten negatius, només es guarden las votacions positives. Depenent de si es mostren o no participants, la opció de vot es mostrarà com un OK blau o un Checkmark verd.

Mostrar participants

Quan es mostren participants, es crea una taula on els participants es mostren en l'eix Y i les opcions en l'eix X. Dels participants es veurà el nom i el sentit vot.

Quan no es mostren participants, l'usuari que vota només veu les opcions.

Mostrar vots

Quan es mostren vots, el nombre total de vots es veu per a cada opció. Quan també es mostren participants, la suma dels vots es veu a peu de taula.

Quan no es mostren vots, l'usuari no sap en cap moment el resultat de la votació.

Permetre insercions

Permetre insercions activa la possibilitat que els usuaris puguin afegir opcions a votar.

Aquesta opció no està implementada.

Màxim per opció

Màxim per opció controla la quantitat de vots admesos per opció. Aquest punt té sentit quan s'està fent un tipus d'enquesta on les opcions admeten un nombre de votants determinat. Quan el màxim per opció és zero, tots els participants poden votar totes les opcions.

Màxim d'opcions votades

Màxim d'opcions votades controla la quantitat de vots emesos per un participant. L'explicació seria es pot votar un màxim de 3 del total de 5, sent 3 i 5 part de l'exemple. Quan el màxim d'opcions és zero, el participant pot votar totes les opcions.

Tipus

L'atribut tipus afecta al títol de les opcions. El tipus String es el que admet més varietat i pot ser usat per defecte.

La intenció d'aquest atribut és poder controlar màxims i mínims quan s'hagi marcat la opció Permetre insercions.

Exemples de la mateixa enquesta variant els atributs


No permet negatius, no mostra participants


Permet negatius, no mostra participants


No permet negatius, mostra participants


Permet negatius, mostra participants

Enviar l'enquesta

Les enquestes poden ser enviades per correu. Els recipients seran els participants de l'entitat relacionada. Veiem un exemple usant dos entitats diferents:

Entitat relacionada dossier

Els participants de l'enquesta seran els participants al dossier i a les categories d'on penja el dossier.

Entitat relacionada publicació

Els participants de l'enquesta seran els subscriptors de la categoria de la publicació.

El correu mostra el títol de l'enquesta, l'entitat relacionada, la descripció i les opcions a votar, incloent el sentit del vot en cas d'ésser votada.

Versió per impresora
Català19/11/18 12:33Lluís Turró Cutiller