Relacions

Les relacions permeten crear els organigrames dels contactes registrats. Aquests organigrames faciliten la navegació entre contactes. La relació es descriu mitjançant:

Camp

Descripció

Contacte

Contacte amb qui es relaciona. Habitualment una empresa o centre d'estudis (veure taula de tipus).

Tipus de relació

Tipificació interna de la posició del contacte vers la relació.

Descripció

Descripció de la relació segons el contacte. Si és amb una empresa, serà la posició, si és amb un centre d'estudis, serà la formació.

Data d'inici

Data d'inici de la relació. Pot ser nul·la, indicant des de sempre.

Data final

Data final de la relació. Pot ser nul·la, indicant que és vigent.

Preferent

En cas de múltiples relacions, indica quina és la preferent.

Validat

Indica si la relació ha estat validada.

Els contactes poden relacionar-se entre ells. Les relacions vénen controlades pel tipus de contacte i s'estableixen com es descriu aquí.

Tipus de contacte

Amb qui es relaciona

Usuari

  • Empresa, per descriure la seva posició.
  • Centre d'estudis, per descriure estufis cursats o en curs.

Empresa

No es relaciona amb altres contactes. Pot tenir un contacte que validi les relacions creades per usuaris.

Centre d'estudis

No es relaciona amb altres contactes. Pot tenir un contacte que validi les relacions creades per usuaris.

Intern

Pot relacionar-se amb contactes tipus empresa.

Procés de validació de la relació

Les relacions iniciades per usuaris autenticats queden pendents de validació. Per resoldre aquest estat, se segueixen unes regles predefinides:

  1. Sí l'usuari té un correu amb el mateix domini que el connector web o connectors domini del contacte amb qui es vol relacionar, la relació es valida.
  2. Si el contacte amb qui es vol relacionar té un responsable de validacions, se li proposa que sigui aquest qui ho validi.
  3. S'afegeix l'opció que sigui un usuari administrador qui ho validi. S'envia avís als usuaris administradors i queda a la cua de pendents.
  4. S'afegeix l'opció d'indicar un correu amb la persona que pot validar.

El resultat del procés, en cas de validar-se, generarà un avís pels usuaris administradors. Totes les validacions pendents es veuran en la cua d'avisos dels usuaris administradors.

Si l'usuari escull el cas 4, internament poden donar-se els següents casos:

  1. El correu existeix a la base, és de la mateixa empresa/centre i és el mateix que el del responsable de validacions. S'executarà igual que si hagués escollit el cas 2.
  2. El correu existeix a la base, és de la mateixa empresa/centre i aquesta no té responsable de validacions. S'enviarà un avís als usuaris administradors perquè avaluïn el cas.
  3. El correu existeix a la base, és de la mateixa empresa/centre, però no correspon al responsable de validacions. S'enviarà un avís als usuaris administradors perquè avaluïn el cas.
  4. El correu és d'un usuari administrador. S'executarà igual que si hagués escollit el cas 3.
Català11/02/21 06:27Lluís Turró Cutiller